فراخوان طرح های پژوهشی
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند فراخوان طرح های پژوهشی نیمه دوم سال ------ با ارائه فرم جدید تشکیل

هسته از سایت انجمن پژوهشگران جوان و مدارک لازم را تا تاریخ --------- به انجمن پژوهشگران جوان تحویل نمایید