فراخوان طرح های پژوهشی محصول محور فناورانه (مفنا)

اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان دانشگاه می توانند با ارائه طرح های تحقیقاتی مرتبط با محورهای پژوهشی مفنا از حمایت مالی انجمن مطابق با آیین نامه مربوطه جهت انجام پایان نامه و رساله استفاده نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.