فراخوان طرح های پژوهشی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند فراخوان طرح های  پژوهشی نیمه دوم سال ---- با ارائه فرم جدید تشکیل

هسته از سایت انجمن پژوهشگران جوان و مدارک لازم را تا تاریخ ------- به انجمن پژوهشگران جوان تحویل نمایید