فراخوان ایده و طرح های پژوهشی مرتبط با بیماری کرونا (تمدید تا تاریخ 1399/2/21)

قابل توجه دانشجویان و  پژوهشگران دارای ایده و طرح پژوهشی مرتبط با بیماری ناشی از ویروس کرونا 

خواهشمند است پس از دانلود فرم طرح پژوهشی مربوطه در قسمت فرم ها و آیین نامه ها و تکمیل آن تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/2/21، فرم مربوطه را به ایمیل انجمن به نشانی yresearchers@uk.ac.ir ارسال نمایید.

دانلود فرم