اهداف

اهداف 

آموزش، حمایت و هدایت دانشجویان نخبه و پژوهشگران جوان به اجرای طرح های پژوهشی گروهی.

ایفای نقش مؤثر در جهت رفع نیازهای علمی و فنی کشور به عنوان یک رسالت اساسی دانشگاه.

ارتقاء و تحکیم موقعیت علمی و فناوری کشور در سطح جهانی.

گسترش مرزهای دانش در زمینه های مختلف فناوری.

حرکت در راستای تحقق جنبش نرم افزاری.

ایجاد انگیزه و حمایت از فعالیت های پژوهشی در راستای برنامه پژوهش محور شدن دانشگاه.

تشویق دانشجویان نخبه و پژوهشگران جوان به انجام فعالیت های پژوهشی بین رشته ای.

بسترسازی و حمایت از فعالیت های پژوهشی دانشجویان نخبه در راستای برنامه پژوهش محور شدن دانشگاه.