انجمن پژوهشگران جوان

در راستای فصل چهارم قانون برنامه چهارم توسعه و برنامه چهارساله معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان و

به منظور هدایت، حمایت و تشویق دانشجویان نخبه و پژوهشگران جوان به اجرای طرح های پژوهشی مورد نیاز بخش های مختلف

جامعه و صنعت، انجمن پژوهشگران جوان که  در تاریخ 1385/05/18به تصویب هیئت رئیسه دانشگاه شهید باهنر کرمان رسید .