در راستای فصل چهارم قانون برنامه چهارم توسعه و برنامه چهارساله معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان و

به منظور هدایت، حمایت و تشویق دانشجویان نخبه و پژوهشگران جوان به اجرای طرح های پژوهشی مورد نیاز بخش های مختلف

جامعه و صنعت، انجمن پژوهشگران جوان که  در تاریخ 1385/05/18به تصویب هیئت رئیسه دانشگاه شهید باهنر کرمان رسید . 


اهداف
آموزش، حمایت و هدایت دانشجویان نخبه و پژوهشگران جوان به اجرای طرح های پژوهشی گروهی.

ایفای نقش مؤثر در جهت رفع نیازهای علمی و فنی کشور به عنوان یک رسالت اساسی دانشگاه.

ارتقاء و تحکیم موقعیت علمی و فناوری کشور در سطح جهانی.

گسترش مرزهای دانش در زمینه های مختلف فناوری.

حرکت در راستای تحقق جنبش نرم افزاری.

ایجاد انگیزه و حمایت از فعالیت های پژوهشی در راستای برنامه پژوهش محور شدن دانشگاه.

تشویق دانشجویان نخبه و پژوهشگران جوان به انجام فعالیت های پژوهشی بین رشته ای.

بسترسازی و حمایت از فعالیت های پژوهشی دانشجویان نخبه در راستای برنامه پژوهش محور شدن دانشگاه. 


وظایف 
تهیه و فراهم نمودن امکانات لازم برای تحقق اهداف مندرج در ماده یک این اساسنامه.

تهیه و تدوین برنامه های پژوهشی با توجه به پیشرفت های علمی و فناوری جدید جهانی.

ایجاد هسته ها و گروه های تحقیقاتی بویژه در گرایش های تخصصی بین رشته ای.

بستر سازی و ایجاد زمینه برای ارتباط علمی پژوهشی بین دانشجویان، پژوهشگران جوان و استادان دانشگاه.

برگزاری همایش های علمی استانی، ملی و بین المللی.

ایجاد ارتباطات علمی با مؤسسات دانشگاهی و پژوهشی ملی و بین المللی.

حمایت از پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی دانشجویی با تأیید شورای پژوهشی انجمن.

حمایت از شرکت پژوهشگران جوان در همایش های علمی ملی و بین المللی.