درباره انجمن نام و نام خانوادگی : امین خضری

 رتبه علمی : دانشیار دانشکده کشاورزی

 آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

 مدت تصدی : از تیرماه 1398 تا کنون

 پست الکترونیکی :yresearchers@uk.ac.ir

 


 

نام و نام خانوادگی 

آخرین مدرک تحصیلی 

رتبه علمی 

مدت تصدی

پست الکترونیکی

حسین نظام آبادی پور

  دکترا مهندسی برق

    استاد 

 از سال 85 تا 89

   nezam@uk.ac.ir

ارسطو بدویی  

  دکترا زیست شناسی

   دانشیار 

  ازسال 89 تا سال 98

 badoei@uk.ac.ir