درباره انجمن


تماس با انجمن

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف واحد تلفن /داخلی تلفاکس پست الکترونیکی
1 انجمن پژوهشگران جوان 31323088 yresearchers@uk.ac.ir